Nawigacja

Dokumenty przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

 

 

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

 

Najwłaściwszym środowiskiem rozwojowym dla dziecka poza rodziną jest środowisko rówieśnicze, a tym niewątpliwie dla malucha jest grupa przedszkolna.

 

Nasze przedszkole daje szansę rozwoju zarówno dzieciom zdrowym, jak i niepełnosprawnym. Poprzez obcowanie ze sobą dzieci pełnosprawnych i dzieci z różnymi deficytami, uczy tolerancji, akceptacji i zrozumienia. Kształtuje umiejętność odróżniania dobra od zła.

Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Zwraca uwagę na indywidualne podejście, wyrównuje deficyty, ale i pozwala rozwijać uzdolnienia. Celem edukacji przedszkolnej jest między innymi przygotowanie do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych (w zależności od możliwości dziecka). Nadrzędnym celem przedszkola jest zaś stworzenie optymalnych warunków zewnętrznych (odpowiednie wyposażenie) jak i wewnętrznych (atmosfera zaspokajająca potrzeby dziecka) dla pełnego rozwoju wszystkich wychowanków.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 • Przedszkole jest placówką przyjazną dziecku i rodzinie.
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowawczym.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo i optymalne warunki rozwoju.
 • Dba o harmonijny rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.
 • Praca dydaktyczno-wychowawcza i współpraca z rodzicami pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny i rozwój uczuć.
 • Wychowankowie przedszkola to osoby kulturalne, tolerancyjne, wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka oraz respektujące normy i zasady współżycia w grupie (a w efekcie w społeczeństwie).
 • Baza przedszkola jest stale unowocześniana poprzez nowe pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal w nowe meble.
 • Nauczyciele doskonalą się, zgodnie z potrzebami, a zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystują w praktyce. W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywane są ciekawe metody i formy. Warsztat pracy nauczyciela jest stale wzbogacany.
 • W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwy personel obdarza właściwą opieką wszystkie dzieci. Działania wszystkich pracowników w stosunku do dzieci są ujednolicone.
 • Przedszkole współpracuje z rodzicami w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 • Przedszkole dba o pozytywny wizerunek w środowisku.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 • Wychowanie dziecka aktywnego, sprawnego na miarę swoich możliwości, ciekawego otaczającej rzeczywistości, świadomego zagrożeń.
 • Zapewnienie wszechstronnego rozwoju, tworzenie warunków do nabywania umiejętności, zgodnie z możliwościami rozwojowymi dziecka.
 • Rozwijanie u wychowanków empatii i umiejętności niesienia bezinteresownej pomocy. Nauka tolerancji, akceptacji i poszanowania dla odmienności każdego człowieka.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcioletnich. Ścisła współpraca z rodzicami w tym zakresie.
 • Udzielanie fachowej pomocy rodzicom, w tym również pomocy psychologa i logopedy.

 

 

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl