Nawigacja

Drużyna Krzysia

Czego uczymy się w przedszkolu

Zamierzenia do pracy wychowawczo – dydaktycznej

w grupie DRUŻYNA KRZYSIA na miesiąc STYCZEŃ

 

Bloki tematyczne:

 1. Szczypie w nosy, szczypie w uszy.
 2. Wehikuł czasu.
 3. Moja rodzina. Dzień Babci i Dziadka.

 

Szczypie w nosy, szczypie w uszy:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadnia się na temat treści wysłuchanego utworu,
 • Rozbudzanie kreatywności i pomysłowości,
 • Kształtowanie umiejętości globalnego czytania wyrazów, np.: mors, foka, wieloryb, orka,
 • Kształtoanie umiejętności muzycznych, nauka piosenki My się zimy nie boimy,
 • Doskonalenie układania historyjki obrazkowej,
 • Kształtowanie intuicji mnożenia i dzielenia: rozdawanie po kilka, rozdzielanie po kilka, podzielenie na kilka.

 

Wehikuł czasu:

 

 • Zapoznanie z wybranymi urządzeniami i przedmiotami z dawnych czasów,
 • Uświadomienie dzieciom biegu czasu na podstawie mijania pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Rola kalendarza w życiu człowieka,
 • Doskonalenie kompetencji czytelniczych, globalne czytanie nazw miesięcy, dni tygodnia,
 • Zapoznanie z zawodem zegarmistrza i różnymi typami zegarów,
 • Zapoznanie z rolą małej i dużej wskazówki. Nauka odczytywania pełnych godzin z zegara,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • Stwarzanie okazji do gry na instrumentach,
 • zapoznanie z literą l, L małą i wielką, pisaną i drukowaną.

 

 

Moja rodzina, Dzień Babci i Dziadka:

 

 • Wprowadzenie pojęcia rodzinaoraz prawidłowe nazywanie członków rodziny. Zapoznanie z pojęciem: drzewo genealogiczne. Ukazanie miejsca dziecka, rodziców i dziadków w drzewie genealogicznym,
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania litery D,d pisanej i drukowanej na podstawie wyrazu dom,
 • Kształtowanie gibkości podczas ćwiczeń z piłkami i piórkami,
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych: dodawanie i odejmowanie w zakresie 0-10 (6-latek), 0-7 (5-latek) na liczmanach, rozwiązywanie i próby układania prostych zadań tekstowych,
 • Zapoznanie dzieci z nazwą figury geometrycznej: trapez,
 • Zapoznanie dzieci ze świętem przypadającym 21 i 22 stycznia. Wzbogacenie czynnego słownika dzieci poprzez powtarzanie, zwrotów i fragmentów inscenizacji.
 • Wykonanie upominków dla babci i dziadka. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne uczestnictwo w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wspólne przeżywanie ich święta (recytacja wierszy, śpiew piosenek, taniec, wspólna zabawa, wręczanie samodzielnie wykonanych upominków). Kształcenie umiejętności właściwego zachowania się podczas uroczystości.

 

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Kreatywna edukacja, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śl.”

 

 

Zamierzenia do pracy wychowawczo – dydaktycznej

w grupie DRUŻYNA KRZYSIA na miesiąc GRUDZIEŃ

 

Bloki tematyczne:

 

 1. Spotkanie z wyjątkowym gościem.
 2. Spadł śnieg, dokarmmiamy ptaki.
 3.  Święta tuż, tuż.

 

 

Spotkanie z wyjątkowym gościem:

- budzenie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika,

- rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów - górnika,

- wzbogacenie słownictwa dzieci w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni,

- wdrażanie do właściwego zachowania w czasie przyjmowania gości,

- kształtowanie umiejtności radzenia sobie z tremą przed wystąpieniami,

- kształtowanie kompetencji matematycznych. Doskonalenie umiejętności przeliczania i wykonywania prostych działań na dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

- nauka piosenki “Tajemniczy gość”,

- czerpanie radości ze spotkania z Mikołajem i otrzymania prezentu,

- zapoznanie z wybranymi prawami dziecka (wg. Janusza Korczaka), doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

 

Spadł już śnieg, dokarmiamy ptaki:

- zachęcanie do dokarmiania ptaków zimą,

- kształcenie opiekuńczego stosunku do ptaków,

- kształtowanie nawyku prawidłowego zachowania się podczas zabaw na śniegu

- zapoznanie z właściwościami śniegu poprzez zabawy badawcze

- zachęcanie do rozwijania dziecięcych zainteresowań muzycznych, wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki klasycznej,

- doskonalenie sprawności manualnej, np. poprzez ćwiczenia grafomotoryczne,

- zachęcanie do rozwijania aktywności słownej, wypowiadania się pełnymi zdaniami,

- doskonalenie umiejętności występowania przed grupą,

- zapoznanie z wyglądem litery y małej i wielkiej, pisanej i drukowanej, na podstaie wyrazu “koty”,

- zapoznanie z cyfrą 0 i wyglądem cyfry 0, rozwijanie myślenia matematycznego.

 

Święta tuż, tuż:

- utrwalenie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- tworzenie dekoracji Bożonodzeniowych,

- zachęcanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych,

- przypomnienie niektórych kolęd, 

- przypomnienie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech,

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz prawidłowej postawy ciała,

- zapoznanie z nazwami miesięcy, zapoznanie dzieci z rolą kalendarza,

- zapoznanie z wyglądem litery k, K małej i wielkiej, pisanej i drukowanej, na podstawie wyrazu “Kulka”,

- zachęcanie do samodzielnego czytania.

 

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Kreatywna edukacja, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śl.”

 

Zamierzenia do pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie

DRUŻYNA KRZYSIA na miesiąc LISTOPAD

 

Bloki tematyczne:

 

 1. Mały Patriota.
 2. Jubileusz 35-lecia Naszego Przedszkola.
 3. Jesienna szaruga.

 

Mały Patriota:

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej, rozwijanie postaw patriotycznych,
 • kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych,
 • poznanie ważnej dla Polski postaci historycznej - Józefa Piłsudskiego,  
 • uczenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego,
 • włączenie się w akcję 100 listów na 100-lecie Niepodległości,
 • zachęcanie do zdrowej rywalizacji,
 • kształtowanie prawidłowej postawy, doskonalenie sprawności ruchowej,
 • zapoznanie z literą T, t małą i wielką, pisaną i drukowaną,
 • doskonalenie analizy słuchowej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapoznanie z cyfrą 3 i jej wyglądem, budzenie stanu zadowolenia z powodu poznania liczby 3,
 • zachęcanie do rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych,
 • utrwalenie nazw instrumentów  perkusyjnych.

 

Jubileusz 35-lecia Naszego Przedszkola:

 • zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej, pisanej i drukowanej litery i, I,
 • zapoznanie z wyglądem cyfry 4, budzenie zadowolenia z powodu zapoznania się z liczbą 4,
 • doskonalenie przeliczania  liczebnikami porządkowymi,
 • przygotowanie występu na uroczystość Jubileuszu 35- lecia Publicznego Przedszkola nr 19,
 • wspólne świętowanie i występ na uroczystości Jubileuszu.

 

Jesienna szaruga:

 • zapoznanie ze zjawiskiem atmosferycznym jesieni – opady deszczu,
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania właściwości wody,
 • wzbogacenie wiadomości  na temat znaczenia wody,
 • zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie,
 • budzenie radości z samodzielnego wykonania instrumentu muzycznego,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę,
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania, doskonalenie motoryki małej,
 • nauka dni tygodnia,
 • zapoznanie z wyglądem cyfry 5, budzenie stanu zadowolenia z powodu poznania liczby 5,
 • doskonalenie przeliczania  liczebnikami porządkowymi,
 • zapoznanie z literą d, D małą i wielką, pisaną i drukowaną,
 • analiza i synteza słuchowo – wzrokowa wyrazów o prostej budowie fonematycznej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
 • stwarzanie możliwości do tworzenia własnej ekspresji plastycznej.

 

 

Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej

w grupie DRUŻYNA KRZYSIA na miesiąc PAŹDZIERNIK

 

 

 

Bloki tematyczne:

 

 1. Przyszła Jesień do lasów, ogrodów i sadów.
 2. Co zwierzęta robią jesienią?

 

 

 

Przyszła Jesień do lasów, ogrodów i sadów:

 • zapoznanie z nazwami drzew liściastych i iglastych,
 • kształcenie umiejętności wyszukiwanie różnic i podobieństw pomiędzy drzewami iglastymi

i liściastymi,

 • klasyfikowanie przedmiotów wg  wspólnych cech jakościowych przedmiotów,
 • zapoznanie z cyframi i liczbami 1 i 2, ich wyglądem, kształcenie umiejętności porównywania liczebności w poszczególnych zbiorach,
 • wprowadzenie do czynnego słownika dzieci określeń matematycznych: dodać, równa się oraz zapisu znaków matematycznych +, =,
 • rozwijanie pamięci i orientacji na kartce,
 • kształcenie umiejętności dokładnego cięcia po linii,
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: wrr, puk – puk, bzz,
 • zapoznanie z obrazem graficznym głosek: O, o; A, a; rozwijanie umiejętności wyodrębniana danej głoski w nagłosie i dzielenia wyrazu na sylaby,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,
 • uaktywnianie dzieci, rozwijanie ich inwencji twórczej,
 • poszerzenie wiadomości muzycznych, śpiewanie piosenek (m.in.: „W parku”), rozwijanie umiejętności rytmicznych,
 • orientowanie się w zasadach zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie sprawności fizycznych: zręczności i siły, ćwiczenia rzutu do celu.

 

Co zwierzęta robią jesienią?:

 • kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, odpowiadania na pytania oraz zadawania pytań,
 • poszerzenie wiadomości nt przygotowania zwierząt do zimy,
 • wzbogacenie wiadomości nt domów zwierząt,
 • nazywanie poznanych ptaków,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody
 • rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych pokarmów dla ptaków, gromadzenie pokarmu,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci samodzielnym czytaniem,
 • doskonalenie procesów  analizy i syntezy wzrokowej,
 • doskonalenie grafomotoryki,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej, doskonalenie zręczności,
 • kształcenie poczucia rytmu i tworzenia muzyki, śpiewanie piosenek (m.in.: „Kto to jest?”).

 

 

 

Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej


w grupie DRUŻYNA KRZYSIA

na miesiąc WRZESIEŃ

 

 

Bloki tematyczne:

 

 1. Jestem w przedszkolu.
 2. Jesteśmy tolerancyjni.
 3.  Bezpieczna droga do przedszkola.

 

Jestem w przedszkolu:

 • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, pełnymi zdaniami;
 • określanie miejsca w otoczeniu i wyprowadzanie kierunków w otoczeniu - strona lewa i prawa;
 • doskonalenie przeliczania w zakresie 0-10;
 • ustalenie zasad i norm w przedszkolu oraz uświadomienie konieczności ich  przestrzegania;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobrych i złych zachowań dzieci;
 • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • rozwijanie uzdolnień dekoracyjnych;
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
 • nauka piosenki „Przedszkole- drugi dom”.

 

Jesteśmy tolerancyjni:

 • uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka; kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego szacunku;
 • stwarzanie okazji do wykonywania ćwiczeń kształtujących właściwą postawę ciała;
 • rozwijanie umiejętności budowania złożonych wypowiedzi;
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na zadane pytanie na podstawie treści utworu i własnych doświadczeń;
 • kształtowanie u dzieci świadomości schematu swojego ciała oraz umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego;
 • stymulowanie narządów zmysłu poprzez zabawy multisensoryczne;
 • uwrażliwianie na sztukę poprzez wykonywania pracy plastycznej techniką Collage;
 • nauka piosenki „Przedszkole kochane”.

 

Bezpieczna droga do przedszkola:

 • ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: wrr, bry…;
 • zwrócenie uwagi na różne oznaczenia przejścia dla pieszych;
 • zapoznanie dzieci z podziałem znaków drogowych;
 • utrwalenie kształtów figur geometrycznych;
 • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, wyszukuje dwóch takich samych wyrazów i łączenie ich w pary;
 • zapoznanie z numerami alarmowymi: 999, 998, 997, 112;
 • zapoznanie z rolą policjanta w naszym codziennym życiu;
 • wyrabianie umiejętności precyzyjnego rysowania;
 • utrwalenie cech wyglądu munduru policyjnego;
 • nauka piosenki „Zebra”.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Kreatywna edukacja, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śl.” Poznanie technik heurystycznych TRP : burza mózgów i piramida wartości.

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl