Nawigacja

Drużyna Krzysia

Czego uczymy się w przedszkolu

Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej

w grupie DRUŻYNA KRZYSIA na miesiąc PAŹDZIERNIK

 

 

 

Bloki tematyczne:

 

 1. Przyszła Jesień do lasów, ogrodów i sadów.
 2. Co zwierzęta robią jesienią?

 

 

 

Przyszła Jesień do lasów, ogrodów i sadów:

 • zapoznanie z nazwami drzew liściastych i iglastych,
 • kształcenie umiejętności wyszukiwanie różnic i podobieństw pomiędzy drzewami iglastymi

i liściastymi,

 • klasyfikowanie przedmiotów wg  wspólnych cech jakościowych przedmiotów,
 • zapoznanie z cyframi i liczbami 1 i 2, ich wyglądem, kształcenie umiejętności porównywania liczebności w poszczególnych zbiorach,
 • wprowadzenie do czynnego słownika dzieci określeń matematycznych: dodać, równa się oraz zapisu znaków matematycznych +, =,
 • rozwijanie pamięci i orientacji na kartce,
 • kształcenie umiejętności dokładnego cięcia po linii,
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: wrr, puk – puk, bzz,
 • zapoznanie z obrazem graficznym głosek: O, o; A, a; rozwijanie umiejętności wyodrębniana danej głoski w nagłosie i dzielenia wyrazu na sylaby,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych,
 • uaktywnianie dzieci, rozwijanie ich inwencji twórczej,
 • poszerzenie wiadomości muzycznych, śpiewanie piosenek (m.in.: „W parku”), rozwijanie umiejętności rytmicznych,
 • orientowanie się w zasadach zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie sprawności fizycznych: zręczności i siły, ćwiczenia rzutu do celu.

 

Co zwierzęta robią jesienią?:

 • kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, odpowiadania na pytania oraz zadawania pytań,
 • poszerzenie wiadomości nt przygotowania zwierząt do zimy,
 • wzbogacenie wiadomości nt domów zwierząt,
 • nazywanie poznanych ptaków,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody
 • rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych pokarmów dla ptaków, gromadzenie pokarmu,
 • zapoznanie z literami: M, m, T, t, małą i wielką, pisaną i drukowaną,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci samodzielnym czytaniem,
 • doskonalenie procesów  analizy i syntezy wzrokowej,
 • doskonalenie grafomotoryki,
 • zapoznanie z wyglądem cyfr i liczb 3 i 4; kształcenie umiejętności przeliczania elementów

w poszczególnych zbiorach,

 • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej, doskonalenie zręczności,
 • kształcenie poczucia rytmu i tworzenia muzyki, śpiewanie piosenek (m.in.: „Kto to jest?”).

 

 

 

Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej


w grupie DRUŻYNA KRZYSIA

na miesiąc WRZESIEŃ

 

 

Bloki tematyczne:

 

 1. Jestem w przedszkolu.
 2. Jesteśmy tolerancyjni.
 3.  Bezpieczna droga do przedszkola.

 

Jestem w przedszkolu:

 • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, pełnymi zdaniami;
 • określanie miejsca w otoczeniu i wyprowadzanie kierunków w otoczeniu - strona lewa i prawa;
 • doskonalenie przeliczania w zakresie 0-10;
 • ustalenie zasad i norm w przedszkolu oraz uświadomienie konieczności ich  przestrzegania;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobrych i złych zachowań dzieci;
 • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • rozwijanie uzdolnień dekoracyjnych;
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
 • nauka piosenki „Przedszkole- drugi dom”.

 

Jesteśmy tolerancyjni:

 • uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka; kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnego szacunku;
 • stwarzanie okazji do wykonywania ćwiczeń kształtujących właściwą postawę ciała;
 • rozwijanie umiejętności budowania złożonych wypowiedzi;
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na zadane pytanie na podstawie treści utworu i własnych doświadczeń;
 • kształtowanie u dzieci świadomości schematu swojego ciała oraz umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego;
 • stymulowanie narządów zmysłu poprzez zabawy multisensoryczne;
 • uwrażliwianie na sztukę poprzez wykonywania pracy plastycznej techniką Collage;
 • nauka piosenki „Przedszkole kochane”.

 

Bezpieczna droga do przedszkola:

 • ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: wrr, bry…;
 • zwrócenie uwagi na różne oznaczenia przejścia dla pieszych;
 • zapoznanie dzieci z podziałem znaków drogowych;
 • utrwalenie kształtów figur geometrycznych;
 • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, wyszukuje dwóch takich samych wyrazów i łączenie ich w pary;
 • zapoznanie z numerami alarmowymi: 999, 998, 997, 112;
 • zapoznanie z rolą policjanta w naszym codziennym życiu;
 • wyrabianie umiejętności precyzyjnego rysowania;
 • utrwalenie cech wyglądu munduru policyjnego;
 • nauka piosenki „Zebra”.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Kreatywna edukacja, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śl.” Poznanie technik heurystycznych TRP : burza mózgów i piramida wartości.

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl