• Czego uczymy się w przedszkolu

    • Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej


     w grupie DRUŻYNA KRZYSIA na miesiąc LISTOPAD

      

     Bloki tematyczne:

     1. Odkrywam świat wokół mnie.
     2. Jestem Polką, jestem Polakiem.
     3. Dawno, dawno temu w Polsce.

      

     Odkrywam świat wokół mnie:

     - kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu),

     - kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce),

     - rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany temat (na temat własnego miejsca zamieszkania, drogi, jaką dziecko pokonuje z domu do przedszkola i z przedszkola do domu),

     - kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej,

     - usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)

     - kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów,

     - rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc),

     - kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”),

     - kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”),

     - rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.

      

     Jestem Polką, jestem Polakiem:

     - kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej,

     - kształtowanie przynależności do społeczności lokalnej (mała ojczyzna),

     - kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, w tym rozwijanie cech, z których słyną Polacy (uczynność, gościnność, wspólne biesiadowanie, wspólne śpiewanie),

     - rozbudzanie poczucia przynależności narodowej, kształtowanie poczucia przynależności do Europy,

     - rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski,

     - wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy,

     - wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”,

     - usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowe, zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”,

     - wdrażanie do czytania (6-latki),

     - kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar,

     - kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie,

     - klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie),

     - przeliczanie w zakresie „5”,

     - rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności (słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna).

      

     Dawno, dawno temu w Polsce:

     - budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny

     - budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach,

     - rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy,

     - zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju,

     - rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości,

     - doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (np.: o dwa więcej, o trzy mniej),

     - dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

     - kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat,

     - wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci),

     - kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter (6-latki),

     - rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, porządkowanie zdarzeń w legendzie według kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem).

      

      

     Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej

     w grupie DRUŻYNA KRZYSIA na miesiąc PAŹDZIERNIK

      

      

     Bloki tematyczne:

      

     1. Taniec jesiennych kolorów.
     2. Książka kucharska prosto z natury. Jak dbamy o nasze zdrowie?
     3. Odkrywamy sekrety przyrody jesienią.

      

     Taniec jesiennych kolorów:

     - doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami,

     - kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego),

     - poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”, „a” (6-latki),

     - poznanie obrazu graficznego liczby „2” (6-latki),

     - doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia,

     - kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości

     - wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji,

     - rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania,

     - kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych,

     - rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć,

     - wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

     wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego.

      

     Książka kucharska prosto z natury. Jak dbamy o nasze zdrowie?:

     - rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, pisania znaków literopodobnych , liter (6-latek) od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach,

     - doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach),

     - kształtowanie umiejętności sporządzanie prostych potraw z warzyw i owoców,

     - rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów,

     - poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e” (6-latek),

     - poznanie obrazu graficznego liczby „3” (6-latek),

     - doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3,

     - wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”,

     - doskonalenie percepcji słuchowej,

     - poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i” (6-latek),

     - rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci,

     - poznanie obrazu graficznego liczby „4” (6-latek),

     - poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia.

      

     Odkrywamy sekrety przyrody jesienią:

     - rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów,

     - poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m” (6-latek),

     - poznanie obrazu graficznego liczby „5” (6-latek),

     - doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe),

     - rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł),

     - kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych,

     - kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką,

     - budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody,

     - kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta),

     - wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

      

      

     REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Kreatywna edukacja, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śl.”

      

      

      

     Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej  w grupie DRUŻYNA KRZYSIA na miesiąc WRZESIEŃ

         

     Bloki tematyczne:

     1. Przedszkolaki to my!
     2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki.
     3.  Razem wesoło spędzamy czas.

      

     Przedszkolaki to my:

     • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, pełnymi zdaniami;
     • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, orientuje się w schemacie własnego ciała  - strona lewa i prawa;
     • ustalenie zasad i norm w przedszkolu oraz uświadomienie konieczności ich  przestrzegania;
     • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobrych i złych zachowań dzieci;
     • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
     • wyraża siebie w pracach plastycznych, 
     • rozpoznaje figury geometryczne i je porównuje;
     • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, nauka piosenki „Przedszkole kochane”.

      

     Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki:

     • zna zasady zachowania się na ulicy i bezpieczeństwa, wyjaśnia znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym, rozpoznaje wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, wyjaśnia ich znaczenie, wymienia numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji;
     • rozwiązuje zagadki, odpowiada na pytania dotyczące treści utworu;
     • usprawnia aparat mowy;
     • rozwija poczucie rytmu,  nauka piosenki „Zebra”;
     • przestrzega norm i zasad ustalonych w grupie, współpracuje w grupie;
     • dokonuje pomiarów długości za pomocą sznurka;
     • doskonali sprawność grafomotoryczną;
     • zaznacza kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniem nauczyciela i odtwarza je na kartce;
     • dodaje i odejmuje na konkretach, porównuje liczbę elementów w różnych zbiorach;
     • dokonuje samooceny;
     • odgrywa role w zabawie.

      

      

     Razem miło spędzamy czas:

     • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje oraz łączy je z określonymi sytuacjami;
     • stosuje określania: „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”
     • klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium, dostrzega powtarzające się sekwencje i kontynuuje je;
     • uwrażliwia słuch na budowę utworu, kształci poczucie rytmu;
     • wie, że nikt nie jest doskonały, dlatego ma prawo się pomylić, prosić o pomoc, doskonalić swoje umiejętności;
     • podejmuje próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji, kompromisu;
     • wysłuchuje i odtwarza usłyszany rytm poprzez klaskanie, wymawianie rytmicznie zgłoski „kap”;
     • rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „o”, utrwala jej obraz, odczytuje rebusy;  
     • wyróżnia głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie i przyporządkowuje ją do odpowiedniego schematu;
     • przelicza elementy zbiorów i oznacza ją za pomocą cyfry „1”, wyróżnia przedmioty, w których znajduje się cyfra „1”.

      

      

     REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Kreatywna edukacja, czyli twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śl.” Poznanie technik heurystycznych TRP : burza mózgów i piramida wartości.

  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie