• Czego uczymy się w przedszkolu

    • Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej

     w grupie 5-6 -latków wki

     na miesiąc LISTOPAD

     Bloki tematyczne:

      

     • MOJE MIASTO- MOJA MAŁA OJCZYZNA

     • KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY

     • PAPROCIE TUTAJ ROSŁY

       

     - Nazywanie swojego miasta. Rozpoznawanie i nazywanie swojej ulicy oraz innych ulic w okolicy miejsca zamieszkania - przejawianie, na miarę swoich możliwości, zainteresowania wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu.

     - Okazywanie szacunku sąsiadom, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas korzystania ze wspólnych pomieszczeń, urządzeń (winda, podwórko).

     - Układanie krótkich zdań, dzielenie zdań na wyrazy, dzielenie wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetyczne.

     - Kształtowanie pożądanych postaw – postawy patriotycznej (wspólne śpiewanie hymnu narodowego)

     - Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności (działalność plastyczna, muzyczna, ruchowa)

     - Zapoznanie z liczbą „3”w pojęciu kardynalnym, porządkowym i miarowym - rozwijanie umiejętności porównywania liczebności dwóch zbiorów.

     - Budzenie zainteresowania rozpoznawaniem litery „S”, „s” - poznanie wyglądu i sposobu pisania litery „M”, „m”, ćwiczenia grafomotoryczne.

     - Interesowanie się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próby rozumienia, jak one działają i zachowanie ostrożności przy korzystaniu z nich.

     - Wprowadzanie nazw „Europa”, „Unia Europejska”

     - Branie udziału w cyklu warsztatów filmowych organizowanych przez WCK - „Nowe horyzonty edukacji filmowej”

      

     Zamierzenia programowe na miesiąc PAŹDZIERNIK

     w grupie 5-6 latków „Sówki”

      

     Bloki tematyczne: 1. Taniec jesiennych kolorów – dary jesieni

                                   2. Dbamy o nasze zdrowie

      

      

     • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców, oraz drzew owocowych;

     • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego wiersza – analiza i wyciąganie wniosków;

     • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;

     • Umuzykalnianie i rozwijanie poczucia rytmu;

     • Usprawnianie motoryki i pracy rąk – lepienie z masy solnej;

     • Klasyfikowanie zbioru pod względem liczebności, zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej;

     • wprowadzenie liczby 1, 2, 3 w formie zapisu graficznego;

     • Określanie jadalnych części warzyw;

     • Przybliżanie środowiska przyrodniczego jakim jest las,

     • Poznawanie nazw grzybów jadalnych i trujących;

     • Zapoznanie z roślinami i zwierzętami, które można spotkać w lesie;

     • Rozwijanie słuchu fonematycznego;

     • wzbudzanie zainteresowania literami na skutek zabawy i spontanicznych odkryć – wprowadzenie litery „O”, „o”, „A”, „a”, „M”, „m”- utrwalanie formy graficznej;

     • Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi;

     • Przybliżenie zwyczajów wiewiórek;

     • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”;

       

      

     W parku” - piosenka

      

     I. W parku stare dęby sypią żołędziami, roześmiany kasztan rudymi kasztanami.

     Ref. Tak, tak, tak, tiki tak, kasztankowa to jest gra. Tak, tak, tak, tiki tak, kasztankowa to jest gra.

     1. Kiedy przyjdzie jesień wszystkie je pozbieram. Zrobię z nich konika i jeszcze renifera.

     2. Ref. Tak, tak, tak, tiki tak, kasztankowa to jest gra. Tak, tak, tak, tiki tak, kasztankowa to jest gra.

      

      

      

     Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej

      

     w grupie 5-6 -latków Sówki

      

     na miesiąc WRZESIEŃ

      

      

     Bloki tematyczne:

      

     1. Przedszkolaki to my!

     2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki.

     3. Razem spędzamy czas.


      

     Przedszkolaki to my:

     • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, pełnymi zdaniami;

     • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, orientuje się w schemacie własnego ciała - strona lewa i prawa;

     • ustalenie zasad i norm w przedszkolu oraz uświadomienie konieczności ich przestrzegania;

     • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobrych i złych zachowań dzieci;

     • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;

     • wyraża siebie w pracach plastycznych,

     • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,

     • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu – zajęcia rytmiczno – ruchowe przy akompaniamencie pianina,

      

     Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki:

     • zna zasady zachowania się na ulicy i bezpieczeństwa, wyjaśnia znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym, rozpoznaje wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, wyjaśnia ich znaczenie, wymienia numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji;

     • rozwiązuje zagadki, odpowiada na pytania dotyczące treści utworu;

     • usprawnia aparat mowy;

     • rozwija poczucie rytmu, nauka piosenki „Zebra”;

     • przestrzega norm i zasad ustalonych w grupie, współpracuje w grupie;

     • dokonuje pomiarów długości za pomocą sznurka;

     • doskonali sprawność grafomotoryczną;

     • zaznacza kierunki na powierzchni zgodnie z poleceniem nauczyciela i odtwarza je na kartce;

     • dodaje i odejmuje na konkretach, porównuje liczbę elementów w różnych zbiorach;

     • dokonuje samooceny;

     • odgrywa role w zabawie.

      

      

     Razem spędzmy czas:

     • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje oraz łączy je z określonymi sytuacjami;

     • stosuje określania: „dzisiaj”, „wczoraj”, „jutro”’

     • klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium, dostrzega powtarzające się sekwencje i kontynuuje je;

     • wie, że nikt nie jest doskonały, dlatego ma prawo się pomylić, prosić o pomoc, doskonalić swoje umiejętności;

     • podejmuje próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze negocjacji, kompromisu;

     • wysłuchuje i odtwarza usłyszany rytm poprzez klaskanie, wymawianie rytmicznie zgłoski „kap”;

     • rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „o”, utrwala jej obraz, odczytuje rebusy;

     • wyróżnia głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie i przyporządkowuje ją do odpowiedniego schematu;

     • przelicza elementy zbiorów i oznacza ją za pomocą cyfry „1”, wyróżnia przedmioty, w których znajduje się cyfra „1”.

      

      


      

  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie