• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

   • PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi.

    • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-01

    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

     

    Status pod względem zgodności z ustawą
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     

    Treści niedostępne
    1. Brak umieszczenia na stronie narzędzi kontaktowych (np. formularzy, wideotłumacza języka migowego itp.). 
    2. Brak zapewnienia odpowiedniej nawigacji po stronie. 
    3. Brak zapewnienia na stronie dostępnych multimediów (czyli np. zawierających napisy). 

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-16

    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 
     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Jargoń.

    • E-mail: pp19@wodzislaw-slaski.pl

    • Telefon: 324563015

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
     

    Skargi i odwołania
    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi
     w Wodzisławiu Śląskim

    • Adres: oś XXX-lecia 30
     44-286 Wodzisław Śląski

    • E-mail: pp19@wodzislaw-slaski.pl

    • Telefon: 324563015

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
     

    Dostępność architektoniczna
    a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
    b) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy zdnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2019r. poz.1172i 1495).