• Czego uczymy się w przedszkolu

    •  

     Jesteśmy wesołą grupą KUBUSIÓW, która każdego dnia bawi się i uczy wielu potrzebnych nam do życia umiejętności. Nasze panie dbają o to, abyśmy rozwijali się we wszystkich sferach, dlatego też często uczestniczymy w zabawach muzyczno - rytmicznych przy akompaniamencie gitary, na której gra pani Ela. Uczymy się angielskiego razem z panią Basią, Dzięki pani Beatce kształtujemy i doskonalimy naszą sprawność manualną, prawidłowy chwyt, właściwe napięcie mięśniowe. Jest to możliwe dzięki wykonywaniu wielu ćwiczeń z zakresu grafomotoryki, ćwiczeń graficznych, a także ćwiczeń i zabaw ruchowych wykorzystujących elementy metody W. Sherborne, P. Dennisona, Knill'ów. Podczas codziennych zajęć poszerzamy także naszą wiedzę z zakresu matematyki, mowy, przyrody i wykonujemy też różnorodne prace plstyczne. Korzystamy także z zajęć z integracji sensorycznej z panią Asią, oraz zajęć rewalidacyjnych z panią Hanią, która jest psychologiem i z panią Edytą - naszym logopedą. Co czwartek odwiedza nas Lucky - wspaniały pies terapeuta, zaś w środy rozwijamy naszą sprawność fizyczną poprzez zajęcia ruchowe tzw. Piłkarzyki. Jak widzicie dużo się u nas dzieje i nie ma tutaj miejsca na nudę.

                            Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień


                                                       w grupie "KUBUSIE"     Bloki tematyczne: "Radosne świętowanie"


                                   "Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia"
     Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.     Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi gośćmi.               Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.               Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.                Wdrażanie do wspólnego przeżywania w gronie przedszkolnym wigilii bożonarodzeniowej.                 Doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów, porównywania liczebności zbiorów oraz klasyfikowania według jednej lub dwóch cech.


                 Rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez ćwiczenia Frostig, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

     Zabawy w sali doświadczania świata - wielopłaszczyznowe oddziaływanie na zmysł wzroku, słuchu, dotyku.

     Wprowadzanie piosenek odpowiadających omawianej tematyce, umuzykalnianie dzieci.

                Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodną działalność plastyczną. Podejmowanie prób kolorowania - wypełnianie konturu kolorem. Zachęcanie do wykonywania pracy do końca.

                Rozwijanie sprawności fizycznej i motoryki poprzez częste przebywanie na świeżym powietrzu, korzystanie ze sprzętów sportowy i gimnastycznych.

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

     w grupie "KUBUSIE"

      

      

     Bloki tematyczne: "Odkrywam świat wokół mnie i moją ojczyznę Polskę"

     "Zwierzęta i ludzie przygotowują się do zimy"

      

              Kształtowanie umiejętności społecznych - posługiwanie się imieniem                                     i nazwiskiem, podejmowanie prób zapamiętania adresu zamieszkania.

              Jestem Polakiem, mieszkam w Polsce - kształtowanie przynależności                                     i tożsamości narodowej.

              Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek  i dorosłych w różnych sytuacjach.

              Dostarczanie wiedzy na temat sposobu, w jaki ludzie i zwierzęta mogą przygotować się do zimy.

              Wdrażanie do konieczności dbania o swoje zdrowie: właściwe odżywianie    i ubieranie się właściwie do warunków atmosferycznych.

              Doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów oraz klasyfikowania według wielkości i koloru.

              Rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez ćwiczenia Frostig, Metoda Dobrego Startu   M. Bogdanowicz.

              Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodną działalność plastyczną. Malowanie palcami, pędzlem, gąbką. Podejmowanie prób kolorowania - wypełnianie konturu kolorem. Zachęcanie do wykonywania pracy do końca.

              Rozwijanie sprawności fizycznej i motoryki poprzez częste przebywanie na świeżym powietrzu, placach zabaw, korzystanie ze sprzętów sportowych i gimnastycznych.

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

     w grupie "KUBUSIE"

      

      

                               Bloki tematyczne: „Nadeszła jesień”

                                 „Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki”

      

      

     Zajęcia i zabawy integrujące grupę - stwarzanie miłej atmosfery w grupie i poczucia bezpieczeństwa. Poznawanie siebie poprzez zabawy.

      

     Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

      

     Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie.

      

     Rozpoznawanie charakterystycznych dla jesieni zmian w przyrodzie. Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody.

      

     Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

      

     Wprowadzanie piosenek odpowiadających omawianej tematyce, umuzykalnianie dzieci.

      

     Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodną działalność plastyczną. Malowanie palcami, pędzlem, gąbką. Podejmowanie prób kolorowania - wypełnianie konturu kolorem. Zachęcanie do wykonywania pracy do końca.

      

     Doskonalenie grafomotoryki - ćwiczenia Frostig, Metoda Dobrego Startu     M. Bogdanowicz.

      

     Zabawy w sali doświadczania świata - wielopłaszczyznowe oddziaływanie na zmysł wzroku, słuchu, dotyku.

      

     Rozwijanie sprawności fizycznej i motoryki poprzez częste przebywanie na świeżym powietrzu, placach zabaw, korzystanie ze sprzętów sportowych  i gimnastycznych.

      

      

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

     w grupie "KUBUSIE"

      

      

     Bloki tematyczne: „Nasze przedszkole”

     „Jestem bezpieczny”

      

      

     Zajęcia i zabawy integrujące grupę - stwarzanie miłej atmosfery  w grupie              i poczucia bezpieczeństwa.

      

     Poznajemy przedszkole :

     - zapoznanie dzieci z  pomieszczeniami przedszkola,

     -z rozmieszczeniem kącików zabaw oraz zasad korzystania z nich,

     -zapoznanie z wszystkimi pracownikami przedszkola.

      

     Kontrakt grupowy – ustalenie norm i zasad panujących w grupie.

      

     Wprowadzanie piosenek odpowiadających omawianej tematyce, umuzykalnianie dzieci - przeprowadzanie zajęć wg metody Aktywnego Słuchania Muzyki.

      

     Omówienie zasad prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym. Zwracanie szczególnej uwagi na przechodzenie przez ulicę w miejscach do tego przeznaczonych.

      

     Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodną działalność plastyczną. Malowanie palcami, pędzlem, gąbką. Podejmowanie prób kolorowania - wypełnianie konturu kolorem. Zachęcanie do wykonywania pracy do końca.

      

     Doskonalenie grafomotoryki - ćwiczenia Frostig, Metoda Dobrego Startu                    M. Bogdanowicz.

      

     Zabawy w sali doświadczania świata - wielopłaszczyznowe oddziaływanie na zmysł wzroku, słuchu, dotyku.

      

     Rozwijanie sprawności fizycznej i motoryki poprzez częste przebywanie na świeżym powietrzu, placach zabaw, korzystanie ze sprzętów sportowych i gimnastycznych.

      

      

      

  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie