• ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GR. KUBUSIE NA MIESIAC WRZESIEŃ

                             

    I. WITAJ PRZEDSZKOLE

    II. BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

    III. IDZIE JESIEŃ


     

    • Integrowanie się z grupą rówieśniczą, poznanie imion kolegów i koleżanek.

    • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie poprzez wspólne gry i zabawy integracyjne.

    • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie z innymi dziećmi
     i współpracy z nauczycielem. R
     ozwijanie relacji pomiędzy dziećmi oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji.

    • Zaznajamianie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania.

    • Wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy.

    • Nawiązanie serdecznego kontaktu z nauczycielką oraz personelem poprzez utrwalenie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, podanie ręki, uśmiech.

    • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w naszej grupie.

    • Wyrabianie nawyków dbania o higienę, oraz nauka prawidłowej techniki mycia rąk.

    • Nauka korzystania z toalety.

    • Doskonalenie czynności samoobsługowych: ubieranie i zdejmowanie niektórych części garderoby, nauka picia z kubka, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, samodzielne spożywanie posiłków.

    • Kształtowanie samodzielności i umiejętności wyrażania własnych potrzeb.

    • Stymulacja polisensoryczna metodą Porannego Kręgu oraz w Sali Doświadczania Świata.

    • Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach naszego miasta.

    • Zapoznanie z wyglądem i znaczeniem wybranych znaków drogowych

    • Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

    • Ćwiczenia umiejętności rozpoznawania kolorów.

    • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

    • Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza nam świat przyrody jesienią.

    • Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody. Wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób.

    • Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw rosnących w Polsce za pomocą wzroku, dotyku i smaku.

    • Kształtowanie wiadomości schematu własnego ciała wg metody M. CH. Knill oraz Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne.

    • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz motoryki dużej.

    • Doskonalenie sprawności aparatu mowy poprzez ćwiczenia oddechowe i emisyjne.

    • Nauka piosenki „ Marsz maluchów”. Ćwiczenia rytmiczne poprzez zabawy z piosenką.

     

     

    • Nasze sukcesy

    • Indywidualny udział w konkursach:

     Wojtek R. "Pod skrzydłami anioła" PP nr 6

     Jakub R. "Mikołaj przyjacielem dzieci" PP nr 3 - wyróżnienie

      

     Konkurs grupowy na choinkę sensoryczną:

      

     Realizacja projektów:
     Zdrowo jem, więcej wiem:

     Książka (dla) przedszkolaka - Bliżej Przedszkola

     Całoroczny program edukacyjny: "Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam" Kraina Zmysłów

   •                 

         Zamierzenia do pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc czerwiec



        Na zielonej łące.

        Wyjeżdżamy na wakacje.


    1. Zaznajomienie z mieszkańcami łąki, m.in..: biedronki, motyle, mrówki, żaby, pszczoły, bociany itp. Rozmowy na temat ich wyglądu i pełnionych funkcji w środowisku przyrodniczym.

    2. Motyle – poznanie cyklu rozwoju motyla, a także poznanie różnych gatunków tego owada.

    3. Pszczoły - poszerzenie wiedzy na temat dobrodziejstw, które pszczoły dają człowiekowi. Zapoznanie z postacią pszczelarza i narzędziami jego pracy.

    4. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

    5. Udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach sensorycznych pobudzających zmysły.

    6. Wykonywanie pracy plastycznych w oparciu o instrukcje obrazkowe, nauka wykonywania czynności krok po kroku, wdrażanie do planowania samodzielnej pracy.

    7. Udział w spotkaniu ze strażakami - zapoznanie z ich pracą, pokaz sprzętu strażackiego, oglądanie wozów bojowych.

    8. Udział w spektaklu teatralnym oraz w lekcji muzycznej.

    9. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

    10. Zapoznanie z wybranymi środkami lokomocji.

    11. Zapoznanie z wyglądem i nazwami nominałów w polskiej walucie.

    12. Tworzenie warunków do zabaw tematycznych na zasadzie kupna – sprzedaży.

    13. Rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania
     ze środków lokomocji.

    14. kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.



   •                  Zamierzenia do pracy dydaktyczno - wychowawczej na miesiąc maj


    1. Świat książki

    2. Z mamą i tatą jest najlepiej


    1. Kształtowanie postawy świadomego czytelnika- odbiorcy książki - wdrażanie do poszanowania książek, zapoznanie z różnymi rodzajami książek (zbiór opowiadań, bajka, atlas, encyklopedia, słownik, słuchowiska) , zachęcanie do słuchania czytanych utworów, bajek, opowiadań.

    2. Odwiedziny w księgarni i bibliotece – zapoznanie z różnymi sposobami pozyskania książki - wypożyczalnia, zakup. Rozwijanie świadomości jak należy zachować się w miejscu publicznym – trening umiejętności społecznych.

    3. Utrwalanie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni – na, pod, obok. Zabawy utrwalające znajomość prawej i lewej strony.

    4. Zapoznanie z literami: Wyszukiwanie liter w zdaniach. Rozróżnianie spółgłosek i samogłosek. Odczytywanie wyrazów i prostych zdań, zgodnie z umiejętnościami i możliwościami dzieci.

    5. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i plastycznej poprzez udział w zabawach muzycznych, śpiewaniu piosenek, rysowaniu, malowaniu, udział w zabawach z różnorodnymi masami plastycznymi.

    6. Realizacja działań w ramach projektów: Książka (dla) Przedszkolaka, Sprintem do maratonu pod patronatem Bliżej Przedszkola, Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam
     i dotykam pod patronatem Muzyczna Kraina – Kraina Zmysłów - Integracja sensoryczna.

    7. Uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym oraz lekcji muzycznej.

    8. „Moja mama jest...”, „Najbardziej lubię kiedy tata...”, „Kocham moich rodziców za...” - podejmowanie prób opowiadania o rodzicach. Wdrażanie do budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznych.

    9. Wykonywanie upominków dla rodziców z okazji ich święta. Dbanie o estetykę, zachęcanie do samodzielności oraz doprowadzania pracy do końca.

    10. Przygotowanie krótkiego programu artystycznego z okazji dnia mamy i taty. Przeprowadzanie prób w celu utrwalenia go. Zachęcanie do aktywnego udziału oraz wzajemnego wspierania się w grupie.


   • Zamierzenia do pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc kwiecień

    • Wielkanoc już blisko.
    • Moje miasto Wodzisław Śląski

     

    1.Poszerzenie i utrwalenie informacji na temat Świąt Wielkanocnych – świeconka, śniadanie wielkanocne, Lany poniedziałek, tradycja obdarowania prezentami przez zajączka.

    2.Nauka piosenki “Święta z jajkiem i zającem”.

    3.Zabawy matematyczne: ćwiczenia w przeliczaniu w zakresie 10, składanie pisanek z części.

    4.Ćwiczenia rytmiczno – graficzne w oparciu o metodę Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej.

    5.Wprowadzenie litery: “j”, “J”. Ćwiczenia z analizy i syntezy sylabowej, głoskowej. Próby odczytywania prostych wyrazów.

    6.Wspólne pieczenie babki wielkanocnej.

    7.Słuchanie legend i opowiadań dotyczących historii Wodzisławia Śląskiego. Zachęcanie do wypowiadania się na temat naszego miasta. Podejmowanie rozmów na temat miejsc szczególnie znanych i bliskich dzieciom.

    8.Poznanie symbolu miasta Wodzisławia Śląskiego - herbu. Wykonywanie prac plastycznych przedstawiających herb.

    9.Kształtowanie umiejętności społecznych - posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, podejmowanie prób zapamiętania adresu zamieszkania

    10.Wycieczka na Stare Miasto - zwiedzanie rynku.

    11.Przeprowadzanie ćwiczeń grafomotorycznych według metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz Tymichovej - doskonalenie motoryki małej, kształtowanie poprawnego chwytu.

    12.Przeprowadzanie ćwiczeń ruchowych według metody Knill’ów,  W. Sherbourne i Knill'ów.

    13.Podejmowanie wspólnych zabaw z rówieśnikami z innych grup w celu integracji z nimi.

   • Zamierzenia do pracy dydaktyczno - wychowawczej na miesiąc marzec

    Bloki tematyczne:

    I. "Domowi ulubieńcy"

    II. "Na wiejskim podwórku"

    III. "Czekamy na wiosnę"

    IV. "Wodny świat"

     

    1. Dostarczenie wiedzy na temat możliwości dbania o zwierzęta domowe: sposoby pielęgnacji, spożywane produkty. Uwrażliwianie na konieczność dbania o każde zwierzę. Poznanie żywych okazów zwierząt, odwiedzających przedszkole: żółw, rybki, kot, pies, świnka morska, patyczak.

    2. Stwarzanie sytuacji umożliwiających poznanie zwierząt wiejskich. Oglądanie filmów edukacyjnych dotyczących życia na wsi, czytanie książek, wierszy, opowiadań dotyczących tej tematyki.

    3. Szukanie oznak zbliżającej się wiosny. Określanie jakie zmiany pojawiają się w najbliższym otoczeniu, przyrodzie. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny - symboliczne pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Złożenie własnej hodowli roślin.

    4. Przeprowadzenie zabaw badawczych z wodą. Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie oraz z jej różnymi stanami skupienia. Zwracanie uwagi na konieczność oszczędzania wody.

    5. Zabawy wprowadzające litery: „U”, „u”, „S”, „s”, "N", "n". Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Próby odczytywania prostych wyrazów.

    6. Zapoznanie z cyframi „ 9 ” i ,, 10 '' poprzez zabawy matematyczne. Zabawy związane z przeliczaniem, porównywaniem liczebności zbiorów, kontynuowanie ustalonych rytmów. Podejmowanie prób rozwiązywania prostych zadań tekstowych.

    7. Rozwijanie świadomości w schemacie ciała, orientacji przestrzennej, utrwalanie lewej i prawej strony.

    8. Przeprowadzanie zabaw umuzykalniających  rytmicznych: nauka piosenek związanych z omawianą tematyką, zabawy naśladowcze przy piosenkach i przy muzyce.

     9. Wykonywanie prac plastycznych płaskich oraz przestrzennych związanych z tematyką.

   • Zamierzenia do pracy dydaktyczno - wychowawczej w lutym 

     

    I.Wyprawa na krańce Ziemi 

    1. Zapoznanie z mieszkańcami biegunów - zwierzęta (niedźwiedź polarny, foka, lis polarny, renifer, pingwiny) oraz Inuitami, mieszkańcami Grenlandii – zaznajomienie z życiem Eskimosów kiedyś i dziś. 

    2. Największy i najmniejszy pingwin świata - zapoznanie z Pingwinem Małym i Pingwinem Cesarskim. Stworzenie sytuacji do porównywania wzrostu, wdrażanie do posługiwania się zwrotami mniejszy, większy, ile mam wzrostu, jaka wysokość. 

    3. Zabawy matematyczne: zapoznanie z cyfrą 8, ze znakami matematycznymi <, >, =, doskonalenie znajomości liczebników porządkowych. 

    4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych: globalne odczytywanie prostych wyrazów, zapoznanie z literami: U, u, B, b. 

    5. Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej poprzez wyszukiwanki, labirynty, dobieranie takich samych ilustracji itp.. 

    6. Zajęcia plastyczne - rozwijające motorykę małą - wydzieranki, malowanie przy użyciu niekonwencjonalnych metod. Nauka prawidłowego posługiwania się klejem, nożyczkami. Wdrażanie do sprzątania miejsca pracy. 

    7. Udział w zajęciach gimnastycznych, zabawach ruchowych – rozwijanie motoryki dużej, zwinności, koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ćwiczenia prowadzone metodą Knillów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. 

    8. Rozwijanie zainteresowania literaturą poprzez słuchanie utworów związanych z omawianą tematyką (wiersze, bajki). Zachęcanie do wypowiadania się w omawianym temacie. Wdrażanie do wypowiadania się zdaniami. 

    • Najlepsze życzenia dla Babci i Dziadka :-)

   • Zamierzenia do pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc styczeń

    I. Zdrowy skok w Nowy Rok

    II. Święto naszych Dziadków

     

    1. Utrwalanie znajomości nazw dni tygodnia, pór roku. Nauka nazw miesięcy. Zwrócenie uwagi na cykliczność w otaczającym świecie.

    2. Zapoznanie ze szkodliwym wpływem soli i cukru na organizm człowieka. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywanie i rolę aktywności fizycznej w życiu człowieka w ramach działań projektowych „Zdrowo jem, więcej wiem”.

    3. Rozmowy na temat rodziny, roli dziadków w życiu dzieci. Rozwijanie umiejętności dzielnie się własnymi przeżyciami, wspomnieniami (na miarę możliwości dzieci).

    4. Wprowadzenie liter "L, l", "E, e". Czytanie prostych wyrazów w oparciu o poznane litery.

    5. Doskonalenie umiejętności dokonywania operacji przeliczania, dodawania i odejmowania
    w zakresie liczby 10. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem znajomości cyfr i znaków „+”, „=”, „-”.

    6. Wprowadzenie cyfry „7”. Zapoznanie z liczbą „7” w pojęciu kardynalnym, porządkowym
    i miarowym.

    7. Zabawy sensoryczne w ramach projektu „„Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam 
    i dotykam”.

    8. Przygotowanie występu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nagranie filmu, wysłanie go do najbliższych.

    9. Rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy paluszkowe.

    10. Udział w zabawach ruchowych, śpiewno-kołowych, rytmicznych. Zabawy
    z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

    11. Świetowanie urodzin Kubusia Puchatka - kształotwanie poczucia przynalezności do grupy przedszkolnej.

    • Kubusie życzą "Wesołych Świąt"

   • Zamierzenia do pracy dydaktyczno- wychowawczej do pracy na miesiąc grudzień 

     

    I. Świąteczny czas

     

    1. Święty Mikołaj – poszerzanie informacji na temat postaci św. Mikołaja, poznanie historii związanej
    z tradycją obdarowywania się podarkami.

    2. Świąteczne kartki – zapoznanie z ideą wysyłania kartek bożonarodzeniowych. Wykonanie własnoręcznych kartek, wysłanie ich do najbliższych.

    3. Poznanie drogi listu/ kartki od nadawcy do adresata. Wizyta na pobliskiej poczcie.

    4. Zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi- dzielnie się opłatkiem, wigilijne potrawy, śpiewanie kolęd. Przygotowanie świątecznych wypieków. Uwrażliwienie dzieci na inne tradycje i sposoby obchodzenia Świąt.

    5. Rozwijanie świadomości w schemacie ciała, orientacji przestrzennej, utrwalanie lewej i prawej strony.

    6. Zabawy wprowadzające litery: „K”, „k”, „D”, „d”. Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Próby odczytywania prostych wyrazów.

    7. Zapoznanie z cyframi „ 5 ” i ,, 6 '' poprzez zabawy matematyczne. Zabawy związane z przeliczaniem, porównywaniem liczebności zbiorów, kontynuowanie ustalonych rytmów.

    8.Udział w zajęciach umuzykalniających i rytmicznych: nauka piosenek związanych z omawianą tematyką, zabawy naśladowcze przy piosenkach i przy muzyce.

    9.Wykonywanie prac plastycznych płaskich oraz przestrzennych związanych z tematyką świąteczną.

    10. Kształtowanie poprawnych relacji społecznych w grupie, poprzez wspólny śpiew, zabawy ruchowe, śpiewno – kołowe, zabawy paluszkowe, wierszyki.

    11. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy materiałem sypkim tj. kaszą, ryżem, lepienie
    z różnych mas plastycznych, malowanie palcami oraz pędzlem.

    12. Udział w spotkaniu z górnikiem z okazji „Barbórki” – zaprezentowanie krótkiego występu artystycznego.

    13. Udział w spotkaniu z Mikołajem oraz w uroczystej Wigilii grupowej.

     

    Realizacja działań w ramach projektów: „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam”.

    •  Dzień Misia w Kubusiach

   • Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

    w grupie "KUBUSIE"

     

     

    I. Listopad przyniósł deszcz…

    II."Zwierzęta i ludzie przygotowują się do zimy"

     

    1. Poszerzanie wiadomości w obszarze zjawisk pogdowych występujących jesienią. Omawianie różnego rodzaju deszczu. Przeprowadzenie eksperymentu „Jak powstaje deszcz”.

     

    2. Dostarczanie wiedzy na temat sposobu, w jaki ludzie i zwierzęta mogą przygotować się do zimy.

    Uświadamianie konieczności dbania o zwierzęta w tym trudnym dla nich czasie.

     

    3. Wdrażanie do konieczności dbania o swoje zdrowie: właściwe odżywianie  i ubieranie się właściwie do warunków atmosferycznych.

     

    4. Zabawy wprowadzające litery: „T”, „t”, „I” „i”. Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.

    5. Zapoznanie z cyframi „ 3 ” i ,, 4 '' poprzez zabawy matematyczne. Wprowadzenie znaków „+”, „=”.

    6. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez ćwiczenia Frostig,  oraz Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

     

    7. Udział w uroczystych obchodach „Dnia Niepodległości” – wspólne odśpiewanie hymnu. Udział

    w „Dniu Pluszowego Misia”.

     

    8. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodną działalność plastyczną. Malowanie palcami, pędzlem, gąbką, wydzieranki. Podejmowanie prób kolorowania - wypełnianie konturu kolorem. Zachęcanie do wykonywania pracy do końca.

     

    9.Nauka piosenek o tematyce jesiennej „Pada deszcz”, „Pan Listopad gra na basie”.

     


   • Zamierzenia do pracy dydaktyczno – wychowawczej  do realizacji w miesiącu październiku w grupie „Kubusie”

     

    Realizowane bloki tematyczne:

    I.        Zawitała jesień do parku i lasu.

    II.     Owoce i warzywa są smaczne i zdrowe


     

    1.      Pogłębienie wiadomości o charakterystycznych cechach panującej pory roku – Jesieni:

    Obserwacje przyrodnicze mające na celu zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany w otoczeniu. Zbieranie kasztanów, żołędzi, orzechów, kolorowych liści. Zwracanie uwagi na występujące zjawiska atmosferyczne.

    2.      Zaznajomienie z różnymi rodzajami drzew: liściaste, iglaste, drzewa owocowe.

    3.      Zapoznanie z podstawowymi rodzajami grzybów, podziałem na jadalne i trujące. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zbierania nieznanych grzybów oraz jedzenia ich przez dzieci.

    4.      Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

    5.       Wycieczka do pobliskiego sadu – oglądanie drzew i owoców.

    6.   „Warzywne stworki” – wykonywanie przestrzennych kompozycji z warzyw korzeniowych.

    7.      Wielozmysłowe poznawanie różnych owoców i warzyw, określanie ich cech charakterystycznych. Samodzielne wykonanie soku owocowego.

    8.      Realizacja projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" - wpajanie zasad zdrowego żywienia.

    9.      Zabawy wprowadzające litery: „O, o”, ,,A, a", ,,M, m".

    10.  Zapoznanie z cyframi „1” i ,,2'' poprzez zabawy matematyczne. Utrwalanie znajomości figur geometrycznych. Nauka stosowania liczebników porządkowych.

    11.  Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, plastycznych rozwijających sprawność motoryczną.

    12.  Zabawy muzyczne rozwijające ekspresję ruchową dzieci do utworów muzyki klasycznej.

     

     

    Zamierzenia do pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc wrzesień

    Bloki tematyczne:

    1. Mój przedszkolny świat.

    2. Dbam o bezpieczeństwo.

    • Wdrażanie do nawiązywania kontaktów społecznych w grupie przedszkolnej – zapoznanie z nowymi dziećmi w grupie. Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
    • Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie – wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł oraz norm społecznych.
    • Rozwijanie kompetencji językowych – poszerzanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, umiejętności rozumienia
     i wykonywania poleceń słownych.
    • Doskonalenie umiejętności przeliczania, kategoryzacji wg podanego kryterium. Nauka dni tygodnia.
    • Poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – nauka prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych, utrwalanie pojazdów uprzywilejowanych.
    • Doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą i zabiegami higienicznymi – zwracanie uwagi na samodzielność podczas ubierania/ rozbierania, zakładania   
     i zdejmowania obuwia, podczas posiłków oraz  w toalecie.
    • Uczestnictwo w zabawach kształtujących umiejętność współdziałania 
     w oparciu o Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
    • Ćwiczenia motoryki małej – zabawy masami sensorycznymi, rysowanie
     w dużym formacie, zabawy paluszkowe.
    • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, śpiewno-kołowych, naśladowczych i integracyjnych.