Nawigacja

Króliczki

Czego uczymy się w przedszkolu

Zamierzenie programowe do pracy wychowawczo – dydaktycznej dla rodziców w grupie „KRÓLICZKI” na miesiąc MAJ

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Nasza rodzina mieszka w Wodzisławiu Śląskim

 • Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

 • Układanie krótkich zdań, dzielenie zdań na wyrazy, dzielenie wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej;

 • Aktywizowanie twórczej inwencji plastycznej, ruchowej, muzycznej i słownej,

 • Nazywanie swojego miasta. Rozpoznawanie i nazywanie swojej ulicy oraz innych ulic w okolicy miejsca zamieszkania;

 • Okazywanie szacunku sąsiadom, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas korzystania ze wspólnych pomieszczeń, urządzeń (winda, podwórko);

 • występ na Festiwalu Kultury Przedszkolnej w Wodzisławskim Centrum Kultury – przedstawienie programu na Festynie Rodzinnym;

 • udział w imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Wodzisławia Śl. (min. Ogólopolski Maraton Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”)

 • osłuchanie się z gwarą śląską poprzez wiersze, piosenki poznane w przedszkolu;

 • wizyta w Bibliotece;

 • lekcja muzealna "Poznajemy wodzisławskie legendy"

 • spotkanie z Ślązaczką Roku - panią Ewelina Galwas, zaznajomienie z śląską gwarą, tradycyjnymi strojami śląskimi;

 

Jest w maju dzień pachnący bzem” 

 

Jest w maju dzień pachnący bzem W ten dzień życzenia złożę jej 
Jeden dzień jak słodki sen  Ty się mamo głośno śmiej 
Mama wtedy święto ma  Przecież święto swoje masz 
To dzień mamy tak, tak, tak  Sto buziaków dziś mi dasz 

Zamierzenia programowe w miesiącu kwietniu

w grupie „Króliczków”:

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Zabawy w teatr.

 2. Mieszkańcy łąki.

   

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez małe formy teatralne;

 • Opowiadanie Co się dzieje na obrazku? – interpretowanie treści z dostrzeganiem wzajemnych związków pomiędzy kolejnymi sytuacjami;

 • Przyswajanie pojęć związanych z określeniami kierunku: góra, dół, strona prawa, strona lewa;

 • Sprawne rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych – kwadrat, trójkąt, koło;

 • zapoznanie z wybranymi mieszkańcami łąki: biedronka, żuk, pszczoła, osa, konik polny itp. na podstawie ilustracji;

 • zabawy badawcze – wyjście do ogrodu przedszkolnego, oglądanie przy pomocy lupy „Co w trawie piszczy?”

 

Zamierzenia programowe dla rododziców w miesiącu marcu

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy zawody – gdzie pracuje moja mama?

 2. Nadchodzi wiosna.

 3. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje.

 

 • rozwijanie sprawności fizycznej i naturalnych czynności ruchowych poprzez prawidłowe wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

 • szukanie pierwszych oznak wiosny -nazywanie wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus.

 • rozwijanie sprawności manualnych poprzez poznawanie nowych technik plastycznych;

 • poznawanie pracy kobiet: fryzjerka, krawcowa, nauczycielka.

 • Wycieczka do miejsc pracy naszych mam: spółdzielnia mieszkaniowa, salon fryzjerski;

 • rozwijanie pojęć matematycznych: wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; tworzenie zbiorów równolicznych;

 • układanie krótkich zdań, dzielenie zdania na wyrazy, dzielenie wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi;

 • zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek – rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

Zamierzenia programowe w miesiącu LUTYM

BLOKI TEMATYCZNE :

1. Dbamy o zwierzęta zimą.

2. Tam, gdzie zima jest zimniejsza

 • Zapoznanie z położeniem, krajobrazem i klimatem na Antarktydzie i Arktyce;

 • Poznanie wyglądu i trybu życia pingwinów;

 • Wskazywanie na mapie świata biegunów: północnego i południowego;

 • Wskazanie, które zwierzęta zamieszkują biegun północny i południowy;

 • Poznanie położenia i klimatu Grenlandii, tradycyjnego sposobu życia Eskimosów oraz wyglądu i trybu życia foki, morsa i niedźwiedzia polarnego;

 • Doskonalenie zdolności porównywania liczebności zbiorów,;

 • Kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków podczas zabaw badawczych (właściwości lodu, lekkie czy ciężkie?)

 • Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

 • Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków zimą;

Zamierzenia programowe na miesiąc STYCZEŃ

Bloki tematyczne: 1. Jak zmierzyć czas?

2. Karnawał z babcią i dziadkiem

 

 • Zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu; rozróżnianie różnych rodzajów zegarków;

 • Utrwalenie pór roku, miesięcy, tygodni, dni, godzin – uświadomienie cyklicznego powtarzania się pewnych zjawisk;

 • Bogacenie słownictwa związanego z czasem;
  Ćwiczenia percepcji wzrokowej;
  Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej i fonemowej;

 • wykonanie maski karnawałowej wg własnego pomysłu;

 • nauka piosenek związanych z aktualną tematyką;

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami – ustalenie własnego

miejsca i roli w życiu rodziny;

Zamierzenia programowe na miesiąc grudzień

Bloki tematyczne:

 1. Czekamy na Świętego Mikołaja

 2. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w przedszkolu – zachęcanie do określania i wyrażania swoich uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku i akceptacji;

 • Rozwijanie mowy czynnej i biernej poprzez recytowanie wierzy podczas uroczystości przedszkolnych ( Dzień Górnika, spotkanie z Mikołajem), słuchanie opowiadań, bajek oraz samodzielne wypowiedzi dzieci na podany temat;

 • Prowadzenie ćwiczeń słuchowych – rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, dokonywanie analizy i syntezy zdań oraz wyrazów (podział zdania na wyrazy, wyodrębnianie głoski w wyrazach, liczenie sylab, itp.)

 • Poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych (dzielenie się opłatkiem, zostawianie miejsca dla gościa podczas kolacji wigilijnej, wkładanie sianka pod obrus, itp.)

 • Pieczenie i dekorowanie świątecznych ciasteczek;

 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych różnymi metodami;

 • Słuchanie i nauka kolęd oraz piosenek o tematyce świąteczne

Zamierzenia programowe na miesiąc LISTOPAD

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Listopadowa pogoda

 • Urządzenia elektryczne

 

 1. Porównywanie liczebności zbiorów w zakresie liczby 6 i więcej.

 2. Zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 3. Poznawanie sposobów przygotowania do zimy: żaby, żuka i jeża oraz zabezpieczenia róż przed zimą; rozwiązywanie zagadek słownych.

 4. Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań i uzasadniania swoich wypowiedzi.

 5. Rozmowy na temat odpowiedniego ubierania się do pogody i aktualnej pory roku, zwrócenie uwagi na możliwość zarażenia się katarem podczas jesiennych chłodów.

 6. Podkreślanie roli ruchu na powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju – uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 7. Wyjaśnienie znaczenia wiatru w przyrodzie ; aktywne uczestniczenie we wspólnych zabawach z wiatrem.

 8. Rozpoznawanie skrajnych rejestry dźwiękowe: niskie i wysokie oraz kontrastów dynamicznych: głośno i cicho;

 9. Wiatraczki – wykonanie kolorowych wiatraczków z papieru i słomek, wprawienie ich w ruch za pomocą dmuchania.

 10. Poznawanie urządzeń elektrycznych, ich właściwości i zastosowanie w codziennym życiu.

Zamierzenia programowe na miesiąc październik

Bloki tematyczne:

ABC zasad ruchu drogowego”

Jesienny las i jego mieszkańcy”

 

 • orientacja w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

 • dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

 • wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

 • konstruowanie z klocków i tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), dziecko ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

 • liczenie obiektów i rozróżnianie błędne liczenie od poprawnego;Przybliżanie środowiska przyrodniczego jakim jest las,

 • Poznawanie nazw grzybów jadalnych i trujących;

 • Zapoznanie z roślinami i zwierzętami, które można spotkać w lesie;

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;

 • Rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej;

 • Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi;

 • Przybliżenie zwyczajów wiewiórek;

Zamierzenia programowe w miesiącu wrześniu:

BLOKI TEMATYCZNE:

Poznajemy się

Ja i mój świat

Rozmowy na temat wakacyjnych przeżyć, dzielenie się wrażeniami i doświadczeniami.

Kąciki edukacyjne – poznawanie organizacji kącików zainteresowań w sali, ich wyposażenia i przeznaczenia.

Letnie zabawy na świeżym powietrzu – zapoznanie się z terenem przedszkola i jego wyposażeniem, przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na dworze oraz korzystania z drabinek, które znajdują się w przedszkolnym ogrodzie.

Nauka piosenki pt. Bursztynek, osłuchanie się z linią melodyczną oraz słowami.

Spacer po budynku przedszkola – zapoznanie się z rozmieszczeniem innych sal, kuchni, gabinetem dyrektora. Zapoznanie się z pracownikami przedszkola: nauczycielkami innych grup, dyrektorem, kucharkami, salowymi.

Sformułowanie zasad zachowania obowiązujących w grupie – rozumienie symboli wyznaczających kodeks zachowania.

Rysowanie pastelami na temat Ja i moje przedszkole – dbanie o porządek w miejscu pracy, samodzielne wykonanie pracy.

Ćwiczenia gimnastyczne – akceptowanie własnego ciała, doskonalenie umiejętności koncentrowania się i skupienia uwagi.

Moje uczucia – rozpoznawanie swoich uczuć i dostrzeganie ich u innych, odróżnianie dobra od zła.

Kształcenie mowy – podjęcie próby oceny zachowania innych.

zapamiętywanie kształtu koła – porównywanie kształtu przedmiotów, ćwiczenie umiejętności wycinania po obwodzie koła.

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl